MENU
Aula_close Layer 1

Målsætning og værdigrundlag

Aulum-Hodsager Skole vil i et tæt og forpligtende fællesskab elever, forældre, lærere og skoleledelse imellem skabe en skole, der giver alle elever mulighed for at opnå kompetencer, der tilgodeser et meningsfyldt liv.

Derfor vægter disse værdier højt: Ansvar, engagement, trivsel og fagligt miljø.

Se nærmere beskrivelser nedenunder.

 

 Ansvar

Vi har brug for ansvarlighed, da vore holdninger og daglige handlinger har konsekvenser i enhver henseende.

Dette betyder, at vi arbejder frem mod følgende mål:

 • At både børn og voksne skal være ansvarlige over for beslutninger.
 • At forældre, lærere og skoleledelse er bevidste om det ansvar, det er at være rollemodel for børnene.
 • At vi omgås hinanden på en acceptabel og respektfuld facon, der gør det muligt at danne venskaber, personlig udvikling og læring.
 • At styrke kvaliteten af samværet i klassen samt styrke den enkelte elevs personlige udvikling.
 • At eleverne i endnu højere grad medinddrages i planlægningen og tilrettelæggelsen af undervisningen, samt sætter sig mål og løbende evaluerer egne og andres processer.
 • At eleverne lærer at tage medansvar for valg af emner, samt lærer at evaluere den faglige og personlige udvikling.
 • At der afholdes elevsamtaler i alle klasser.
 • At læreren for at have mulighed for at fokusere på børnenes potentialer holder sig ajour med elevernes udvikling, såvel fagligt som socialt.
 • At elevrådet styrkes, så eleverne bliver en mere aktiv del af beslutningsprocesserne.

 

Engagement

Vort engagement er en vigtig forudsætning for læring.

Dette betyder, at vi arbejder frem mod følgende mål:

 • At forældrene i overensstemmelse med intentionerne i folkeskoleloven engagerer sig i deres barns skoleliv og bestræber sig på, at barnet er undervisningsparat, når det møder i skolen.
 • At alle hjem er repræsenteret ved forældremøder og skole-hjem-samtaler samt forældredage.
 • At forældrene i de enkelte klasser opretter et forældreressourcekatalog.
 • At skolen er synlig i lokalsamfundet.

 

Trivsel

Vor daglige læring har de bedste vilkår, når de fysiske såvel som sociale behov er optimalt dækket.

Dette betyder, at vi arbejder frem mod følgende mål:

 • At fremme den enkelte elevs selvværd og livsglæde.
 • At lærere, elever og forældre i samarbejde skaber debat om mobning, og får redskaber til at imødegå problemet.
 • At eleverne lærer at acceptere forskelligheder.
 • At eleven finder sine egne stærke sider og lærer at bruge disse til gavn for sig selv og fællesskabet.
 • At skolen bakker op om hjemmet i spørgsmål om sunde kostvaner og daglig fysisk aktivitet.
 • At skolen tilbyder eleverne møblement, svarende til elevens fysiske behov.
 • At skolen tilbyder eleverne pæne, indbydende og tidssvarende lokaler, hvor de kan føle sig hjemme og føle ansvar for tingene.
 • At forældrene via forældremøder og lignende arrangementer inddrages i klassens sociale liv.

 

Fagligt miljø

Det er vigtigt, at vi har et alsidigt fagligt miljø med et højt fagligt niveau, hvor alle får mulighed for at lære så meget som muligt.

Dette betyder, at vi arbejder frem mod følgende mål:

 • At elever og lærere tilbydes opdaterede undervisningsmaterialer.
 • At klasse- og faglokaler lever op til intentionerne i folkeskoleloven.
 • At skoleledelse og skolebestyrelse bevilger ansatte på Aulum-Hodsager Skole relevante kurser og efteruddannelse.
 • At relevante brugere inddrages i udviklingen af skolens bygninger, inventar og undervisningsmaterialer

 

Besluttet i skolebestyrelsen 2003